Dvorak専用(下段・右)

投稿者aiuプレイ回数421

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示
bmwvz(bmwvz) b(b) m(m) w(w) v(v) z(z) w(w) b(b) z(z) v(v) m(m) mw(mw) zv(zv) wv(wv) bz(bz) vb(vb) mv(mv) wz(wz) bzw(bzw) mwv(mwv) など zbw(zbw) bvw(bvw) vzm(vzm) zbv(zbv) vmw(vmw) bmwvz(bmwvz)
問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告