wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww連打

投稿者ponkeプレイ回数30001順位106位  お気に入り1
wwwwwwwwwwをひたすら連打するだけ!!!!!!!!
たまにひっかけ問題もあるので注意してねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 28200 31.2 91.0% 90.0 2815 277 78 2021/06/17
2 014129 27122 31.8 87.1% 90.0 2863 422 79 2021/06/10
3 サラダ味 26500 31.5 86.1% 90.0 2840 455 78 2021/06/10
4 釣り人 26377 28.9 91.7% 90.0 2607 233 72 2021/04/03
5 ライスシャワー 26133 30.7 86.9% 90.0 2768 416 76 2021/05/23

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwewwwewwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwewwwewwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvvvvvwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvvvvvwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwttttwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwttttwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwvvvvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

など

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwfjfjfwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwfjfjfwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(ccccccccccccccccccccwwwwwwwwwwwwwwww)

ccccccccccccccccccccwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwzzwwwwwwwwwwwwnwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwzzwwwwwwwwwwwwnwwwww

(aawwwwwwwwfwwwwwwweiuttwwwwwwwerrwww)

aawwwwwwwwfwwwwwwweiuttwwwwwwwerrwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwqqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwqqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwxwwwwwxwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwxwwwwwxwwwwwwwwwwwwwwww

(wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

◆コメントを投稿

※他者を中傷したり、公序良俗に反するコメント、宣伝行為はしないでください。

※ランキング登録した名前で投稿されます。