HomePosition2

投稿者Electronプレイ回数29
難易度(2.4) 300秒 長文 英字
QWERTYUIOPを練習します
QWERTYUIOPを練習する。
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 alltmor8 2173 F+ 2.2 98.5% 300.0 662 10 26 2021/09/18

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(rutyeiwoqprueiwoqpty)

RUTYEIWOQPRUEIWOQPTY

(ruowpqowqpwoeiuryturyieowpqowuerutywoeiyt)

RUOWPQOWQPWOEIURYTURYIEOWPQOWUERUTY

(ytqoierutyioeiuwioroiquoiqi)

YTQOIERUTYIOEIUWIOROIQUOIQI

(ruioweruqoperioqiqoruowityeiyept)

RUIOWERUQOPERIOQIQORUOWITYEIYEPT

(tyutiuietyoiytyw)

TYUTIUIETYOIYTYW

(qtyuoeywouyqoetyuywo)

QTYUOEYWOUYQOETYUYWO

(ywqtueoyouweytoqqyuotoeuy)

YWQTUEOYOUWEYTOQQYUOTOEUY

(qwytoyoyuwuyopupuyoweuypieuwy)

QWYTOYOYUWUYOPUPUYOWEUYPIEUWY

(uewyutpeyueyiutpewyquyiuyiuweypiye)

UEWYUTPEYUEYIUTPEWYQUYIUYIUWEYPIYE

(yeuityqiuyyuipewqyuipwyq)

YEUITYQIUYYUIPEWQYUIPWYQ

(wtyuiyepyuieypq)

WTYUIYEPYUIEYPQ

(wetyiuewytyew)

WETYIUEWYTYEW

(uewtypeywquiyewiuyq)

UEWTYPEYWQUIYEWIUYQ

(quyeyeqtuieputyqytwututewuytuywer)

QUYEYEQTUIEPUTYQYTWUTUTEWUYTUYWER

(etiueyutqyttqoiqwtweoqtuiywqtui)

ETIUEYUTQYTTQOIQWTWEOQTUIYWQTUI

(ewytiweiutewiutietueiyewuiq)

EWYTIWEIUTEWIUTIETUEIYEWUIQ

(ytiuyipiuqeuitpqieuetuiet)

YTIUYIPIUQEUITPQIEUETUIET

(tyuiweytweiutpiuqtiutept)

TYUIWEYTWEIUTPIUQTIUTEPT

(ewtuuiqypiuqyoyqtytpeuieyu)

EWTUUIQYPIUQYOYQTYTPEUIEYU

(ptyewyeiutyoieyiuptyieoyepw)

PTYEWYEIUTYOIEYIUPTYIEOYEPW

など

(uyeuiytieuypiqipqeyquirp)

UYEUIYTIEUYPIQIPQEYQUIRP

(ueytpyetyrueityuiryptyqu)

UEYTPYETYRUEITYUIRYPTYQU

(euryuryuryyqeupyr)

EURYURYURYYQEUPYR

(qyeuiyyquyeruiywuyeiuyreytweuyoup)

QYEUIYYQUYERUIYWUYEIUYREYTWEUYOUP

(erutypieryquiyweioeyuityoiwyq)

ERUTYPIERYQUIYWEIOEYUITYOIWYQ

(uyewpotyweiutyoiyquoywe)

UYEWPOTYWEIUTYOIYQUOYWE

(eutiyeuiteuwyiuyewiq)

EUTIYEUITEUWYIUYEWIQ

(uiuyutipyepiuyuyweqpoyew)

UIUYUTIPYEPIUYUYWEQPOYEW

(yqwiuetypiwepyewpq)

YQWIUETYPIWEPYEWPQ

(triuqtweuteiutqp)

TRIUQTWEUTEIUTQP

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告